Feed Additives - Vemo 99
25-10-2019

Ефект от приложението на ВемоХерб Т върху репродуктивните качества на родители за бройлери


Резюме

ВемоХерб Т е сух екстракт, от целенасочено и научно обосновано подбрани и комбинирани български лекарствени растения, производство на фирма „Вемо 99” ООД, София, България. Продуктът съдържа сапонини, стероли, флавоноиди, дъбилни вещества, полифеноли и др. Действа като натурален афродизиак, повишава либидото и еректилната фунция, повлиява положително обема на еякулата, броя и подвижността на сперматозоидите, стимулира производството на тестостерон и фертилни полови клетки.

Цел на експеримента е проучване ефекта от приложението на ВемоХерб Т върху репродуктивните качества на родители за бройлери. За целта 150 кокошки и 20 петли на 40-седмична възраст, разделени в две групи, получаваха стандартна смеска за родители на бройлери, като към фуража на опитната група е добавян от изпитвания продукт в количество 250 g/t фураж. Три пъти през 95-дневния опитен период са инкубирани по 260 броя яйца от контролната и опитна група: по време на 11-дневния подготвителен период, през който птиците от двете групи не получават ВемоХерб Т, един месец след получаване на продукта и два месеца след приложението му.

 

Оплодяемост на яйцата

През подготвителния период оплодяемостта на яйцата при контролната и опитна група е много близка и е съответно 96.9% и 95.4% т.е по този показател групите са добре изравнени. В края на експеримента този показател започва да се понижава, като понижението е по-силно при контролната група в сравнение с опитната. Оплодяемостта на яйцата при контролната група е 90.8%, а при опитната 94.6% - разлика от 3.8 процентни единици в полза на опитната група. При групата не получавала по време на опита ВемоХерб Т между началото и края на експеримента е налице спад от 6.1 процентни единици в оплодяемостта на яйцата, докато при родителите получавали от изпитвания продукт тя се поддържа практически на едно и също ниво. В края на изследването оплодяемостта на яйцата при родителите получавали ВемоХерб Т е по-висока с 4.2% в сравнение с контролната група.

 

Неоплодени яйца

През подготвителния период броят на неоплодените яйца в контролната група е 8, а в опитната 12 или в процент от заложените за инкубиране яйца съответно 3.08% и 4.62%. В края на опита след двумесечно третиране с ВемоХерб Т разликата по отношение на неоплодените яйца между контролната и опитна група е силно изразена: 24 броя срещу 14 или 9.23% срещу 5.38% при опитните птици. Следователно процентът на неоплодените яйца  при контролната група е нараснал от 3.08% на 9.23% съответно в началото и в края на експеримента. Резултатите от третата инкубация показват, че неоплодените яйца са с 3.85 процентни единици по-малко при групата с ВемоХерб Т в сравнение с контролната група.

 

Люпимост

През подготвителния период тя е била 88.1% и 88.3% или практически еднаква и при двете групи. След двумесечно приложение на изпитвания продукт люпимостта е 86% в контролната група и 89.8% в групата с ВемоХерб Т. Докато през подготвителния период люпимостта при двете групи е практически еднаква, то при третата инкубация, в края на проучванетои след като опитните птици са получавали в продължение на два месеца от изпитваната добавка, люпимостта в опитната група е с 3.8 процентни единици по-висока в сравнение с контролната.

 

Ниво на тестостерона

В края на опитния период е определено нивото на тестостерон в кръвния серум на по 10 петли от контролната и опитна група. Съдържанието на тестостерон в контролната група е 0.197 ng/ml при петлите от контролната група и 0.255 ng/ml при петлите от опитната група. Данните показват с 29.4% по-високо съдържание на тестостерон при групата получавала в продължение на два месеца ВемоХерб Т като добавка към комбинирания фураж в количество 250 g/t фураж в сравнение с контролните птици.

 

Заключение

Добавката на ВемоХерб Т към комбинирания фураж за родители на бройлери в продължение на 84 дни в количество 250 g/t фураж при условията на проведения експеримент повишава оплодяемостта на яйцата за разплод с 4.2%, намалява  неоплодените яйца с 3.85 процентни единици, повишава люпимостта  с 4.4% и съдържанието на тестостерон в кръвния серум на петлите с 29.4%.

.....................................