Feed Additives - Vemo 99
10-05-2018

Ефект от приложението на ВемоХерб Т върху репродуктивността на родители за бройлери


В България съществува голямо разнообразие и богатство на висококачествени, ценни и уникални лечебни растения. Ежегодно се събират и използват над 300 вида. Благодарение на богатия фонд от местни видове, благоприятните климатични и почвени условия, българските билки се отличават с високо съдържание и качество на биологично активни вещества. От векове у нас са натрупвани знания за полезните свойства на лечебните растения, а през последните десетилетия се разкриха възможности за използване на все повече научни критерии за тяхната оценка.

ВемоХерб Т е сух екстракт, от целенасочено и научно обосновано подбрани и комбинирани български лекарствени растения, производство на фирма „Вемо  99” ООД, София, България. Продуктът съдържа сапонини, стероли, флавоноиди, дъбилни вещества, полифеноли и др. Добавя се към комбинираните фуражи за птици в количество 250 g/t фураж.

При опити с родители за бройлери са установени следните ефекти от приложението на продукта:

-        повишава оплодяемостта на яйцата за разплод;

-        повишава люпимостта на яйцата по време на инкубационния период;

-        намалява процента на неоплодените яйца;

-        стимулира производството на тестостерон и фертилни полови клетки.

 

.....................................