Feed Additives - Vemo 99
29-01-2020

Ефектът от прилагането на билкови екстракти върху продуктивнитe показатели на мъжки и женски кастрирани прасета


Ивелина Запрянова – Аграрен Университет, Пловдив, България

Съвременното свиневъдство е немислимо без използването на различни стимулатори на растежа, особено при младите животни с недостатъчно развита храносмилателна и неукрепнала имунна система. Този въпрос стана особено актуален след забраната на ЕС за използване на субтерапевтичните дози антибиотици като растежни стимуатори. Оценявайки актуалността на проблема, през последните десетина години учени от цял свят се насочиха към търсене на нови „натурални“, „сигурни“ и екологични растежни стимулатори, заместители на досега използваните нутритивни антибиотици. Богатството на нашата страна на уникални и ценни билкови растения, дава възможност за производството на фуражни добавки за нуждите на свиневъдството, с които успешно могат да бъдат заменени забранените вече нутритивни антибиотици, използвани дълги години като растежни стимулатори.

Целта на настоящето изследване е да се установи ефекта от включването на иновативната добавка ВемоХерб БП в комбинираните фуражи за свине върху продуктивните им показатели.

ВемоХерб БП  е сух екстракт от подходящо подбрани и комбинирани български лекарствени растения, производство на фирма „Вемо 99” ООД София, България. Продуктът съдържа сапонини, стероли, флавоноиди, дъбилни вещества, полифеноли и др. и е изпитан в серия от експерименти при стартерни прасета, гроуерни прасета, свине майки и техните приплоди. Опитите са проведени в експерименталната база на Институт по животновъдни науки –Костинброд и една производствена свинеферма в страната.

Резултати:

Първият опит е проведен в свинеферма и в него са участвали 153 мъжки кастрирани и женски прасета от двулинейния хибрид Ландрас х Голяма бяла, в тегловния период от 6 до 20 kg, включени непосредствено след отбиване на животните.

Прасетата от първа група получават като фуражна добавка към комбинирания фураж нутритивен антибиотик, при втора група е добавян изпитвания продукт ВемоХерб БП, а при трета група-ацидифаер. Получените резултати са представени в следващата таблица:

Показатели

I група-контролна

С добавка на антибиотик

II група-опитна

С добавка на ВемоХерб БП

III група- опитна

С добавка на ацидифаер

Прасета, броя

51 (3 х 17)

51 (3 х 17)

51 (3 х 17)

Опитен период, дни

68

68

68

Жива маса,kg

 

 

 

в началото на опита

6,58

6,10

6,02

в края на опита

19,97

22,0

20,59

Прираст,g/ден

197±70,6с*

234±68,4с*

214±62,9

в % от контролата

100

118,8

108,6

Разход на фураж

 

 

 

Приет фураж, g/ден

570±10,3cd*

585±34,0ce*

542±37,9de*

Фураж за 1kg прираст

2,895±1,35аb*

2,503±0,98a*

2,528±1,0b*

в % от контролата

100

86,4

87,3

*Стойностите обозначени с еднакви букви са достоверни при а, b – Р<0,05; c-- Р<0,01; d, e- Р<0,001.

Количеството на приетия фураж, средно на ден от едно прасе по групи е 570 g, 585 g и 542 g. Прасетата от втора група са приели с кръгло 3% повече фураж в сравнение с контролните животни, докато при групата, получавала ацидифаер, приетият фураж е достоверно по-нисък. Добавката на продукта ВемоХерб БП оказва положителен ефект върху растежа на прасетата. Средният дневен прираст при животните от втора група е 234 g или с 18,8% по-висок в сравнение с контролните животни – 197 g. При прасетата от трета група, получавали като добавка ацидифаер е постигнат също по-добър растеж с 8,6% в сравнение с контролните животни -214 g, макар и разликата да не е доказана статистически. Средният дневен прираст при групите, получавали ВемоХерб БП и ацидифаер е с 8,5% по-висок при групата с добавка на билковия екстракт в сравнение с ацидифаера.

Аналогични са резултатите и по отношение на оползотворяването на фуража. Най-добра конверсия на фуража е достигната при втора група – 2,5 kg, следвана от трета група – 2,53 kg в сравнение с контролните животни – 2,9 kg. Смъртността при прасетата от контролната група и групата с добавка на ацидифаер е била практически еднаква, доката при групата с добавка на ВемоХерб БП тя е била с четири пункта по-ниска.

Вторият опит е проведен с 24 мъжки кастрирани и женски гроуерни прасета от породата Дунавска бяла, разпределени в четири групи. Целта на това изследване беше да се установи ефекта от приложението на по-ниско и по-високо ниво на приложение на ВемоХерб БП в сравнение с препоръчваната дозировка от 150 g/t фураж. Проучването е планирано и проведено и от икономически съображения. Получените резултати са представени в следващата таблица:

Показатели

І група без ВемоХерб БП

ІІ група с ВемоХерб БП  75g/t фураж

ІІI група с ВемоХерб БП 150g/t фураж

ІV група с ВемоХерб БП 225g/t фураж

Прасета, броя

6

6

6

6

Период, дни

42

42

42

42

Жива маса,kg

 

 

 

 

-в началота на опита

31,16±1,03

29,92±1,34

30,67±1,22

28,18±1,54

-в края на опита

56,78±2,65

56,62±1,20

59,83±1,31

57,470±1,78

Прираст

 

 

 

 

-g/ден

610±0,04аb*

636±0,02cd*

694±0,02аc*

697±0,02bd*

-в % от контролата

100

104,03

113,7

114,2

Разход на фураж

 

 

 

 

-приет на ден,kg

1,98±0,06abc*

2,095±0,02a*

2,125±0,01c*

2,109±0,01b*

-в % от контролата

100

105,7

107,3

106,5

-за 1 kg прираст

3,248±0,18

3,296±0,08abc*

3,061±0,08a*

3,024±0,07b*

-в % от контролата

100

101,4

94,2

93,

*Стойностите обозначени с еднакви букви са достоверни при а, b, c, d – Р<0,05.

Като цяло за периода от 42 дни прасетата имат добър интензитет на растеж, средният дневен прираст е в границите от 610 g до 696 g/ден. В сравнение с контролните животни, при прасетата от ІІ,ІІІ и ІV група с нарастване дозата на участие на ВемоХерб БП нараства и прирастта съответно с 4%, 13,7% и 14,2% в сравнение с контролната група.

При по-ниското с 50% ниво на участие на изпитвания продукт в сравнение с препоръчваната оптимална доза от 150 g/t, прираста при прасетата намалява кръгло с 9%. В сравнение с прасетата от контролната група, животните от трета и четвърта група имат практически еднакъв интензитет на растеж и оползотворяване на фуража, което показва, че завишаването на дозировката на ВемоХерб БП не води до съществено повишаване на прираста при прасетата. Следователно препоръчителната дозировка от 150 g/t фураж е оптимална.

.....................................