Enzimler?


Enzimler yüksek biyolojik değere sahip organik maddelerdir ve canlı organizmalarda temel metabolik süreçlerin normal işleyişi için yüksek bir öneme sahiptir. Enzimler hayvan yemi ile birlikte gelen temel besleyici maddelerinin hayvanların sindirim sistemi içinde, ince bağırsakların duvarlarından kolayca geçebilen ve hayvanlar tarafından sindirilebilir hale gelen bileşenlere ayrıştırılmasına yardım eder.

Hayvan vücudundaki sindirim işlemleri tamamen endojen hidroliz edici enzimlerin faaliyetine bağlıdır.

Hayvan yemi, temel besleyici maddelerin yanı sıra, ayrıca emzim yetersizliğinde dolayı kümes hayvanları tarafından sindirilemeyen selüloz, hemiselüloz, pektin maddeler, β-glukanlar, oligosakaritler ve diğerlerini içerir.

Yukarıda bahsedilen maddelerin (nişastalı olmayan polisakkaritler olarak bilinirler) kullanılmamanın yanı sıra, bunların bazıları sindirim kanalında viskoz kitle oluşturur ve bu da enzimlerin sindirilmesini ve geri kalan besleyici maddelerin tam olarak kullanılmasını önler.

Β-glukan ve pentozan içeriği, g/kg kuru madde:

Hayvan Yemleri β-glukanlar Pentozanlar
Yulaf 40.3 58.0
Arpa 40.0 71.0
Çavdar 24.0 89.0
Tritikale 6.5 70.0
Buğday 5.0 61.0
Mısır 1.2 43.0
Süpürge darısı 1.0 28.0


Besin enzimleri alanındaki önemli başarı, çeşitli enzimlerin bir kombinasyonu olup bunları farklı enzim faaliyetlerinin sinerjik etkisi sayesinde daha etkili bir hale getiren, stabil polienzim ürünlerin türetilmesidir.

Kümes hayvanları için yüksek miktarda arabinoksilan içeren buğday açısından yüksek bir yoğunluğa sahip hayvan yemlerinde; ksilanaz, arpa ve yulaf için glukanaz, bezelye, soya ve mısır için α-galaktosidaz, ayçiçeği küspesi ve buğday kepeği için selülaz ilave edilmesi tavsiye edilmektedir.
 

VemoZyme® 50/100 karma yemlere yönelik bir dizi enzim katkı maddesidir; bunlar hayvanların doğal enzim sistemlerini zenginleştirir (amilaz, protaz, lipaz), eksik enzimleri tamamlarlar – ksilanaz, hemiselülaz, β-glukanez, α-galaktosidaz, mannanaz, pektinaz, v.b.– ve hayvan yeminin sindirilmesini ve özümsenmesini artırır.


VemoZyme® 50/100
hayvan yemine ilave edildiğinde aşağıdaki faydalara sahiptir:

►Besinin sindirilebilirliğini yükseltir ve temel besleyici maddelerin – proteinler, karbonhidratlar, yağlar v.b. – özümsenmesini artırır.
►Karma hayvan yemlerinin formülasyonunda daha fazla çeşitlilik sağlar, ve aynı zamanda lifler ve nişastalı olmayan polisakkaritler (selülozlar, hemiselülozlar, ksilan, arabanlar) açısından zengin olmayan uzun hayvan yemlerinin – buğday, arpa, mısır, yulaf, tritikale, buğday kepeği, ayçiçeği küspesi ve ekspeller, alfalfa unu, vb. - katılmasına olanak sağlar.
►Hayvan yemlerin enerji değerini artırır.
►Bağırsak içeriğindeki viskoziteyi azaltır, sindirim kanalındaki ozmotik basıncı ve dışkılardaki su içeriğini azaltır.
►Altlığın (hayvanları yatırmak için serilen saman veya kuru ot) kalitesini ve tesislerdeki iklimi iyileştirir, kümes hayvanlarının yumurtaların ve tüylerinin temiz tutulmasında yardımcı olur.
►Büyüme hızını artırır ve hazır üretimin maliyet fiyatını düşürür.
►İlk besleme dönemlerinde kendi kendini beslenmeye geçiş ile bağlantılı problemlerinin üstesinden gelinmesinde yardımcı olur.
►Tüm besin katkı maddeleri ile uyumludur.
►Ufalanma sırasında ısıl işlemini sürdürür.

Enzimler toksik olmayan ürünler oldukları için cazip besin katkı maddeleridir. Protein yapıları vücut tarafından kolay sindirilebilirliği ve et, yumurta ve çevrede atık olmamasını sağlar.

Saf enzim maddelerinin uygulanması, modern teknik ekipmanların, özelleşmiş biyokimyasal laboratuvarların ve son derece deneyimli profesyonellerin mevcut olması, tipik ham maddeler ile uyumlu olarak geniş bir faaliyet kapsamına sahip olan yüksek kalitede multi-enzimli ön karışımlarının üretilmesi fırsatını vermiş ve bunu garantiye almıştır.

 

Dozaj


VemoZyme® 50 - 50 g/t hayvan yemi
VemoZyme® 100 - 100 g/t hayvan yemi

 

Depolama


Kuru, serin ve oda sıcaklığı 25°C dereceden az  depolarda korunması ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

 

Deneysel Veriler

Karma hayvan yemlerine VemoZyme® 50/100 ilave edilmesi etlik piliçlerin canlı ağırlığını %4.3 artırır ve 1 kg artış başına yem alımını (FCR) %4.6 azaltır.

Kümes hayvanları için karma hayvan yemlerine VemoZyme® 50/100 ilave edilmesi, karışım içindeki ayçiçeği küspesinin soya küspesi ile %50 oranında değiştirilmesine olanak sağlar ve kontrol grubundaki verimliliğe eşit bir verimlik sağlar.

Read the following article for more detailed information